บริจาคออนไลน์

ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการรักษาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกระดูก จากการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาโรคเนื้องอกกระดูก คือการหาวัสดุมาใส่ทดแทน กระดูกส่วนที่เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกในบางตำแหน่งที่ไม่สามารถหา วัสดุอื่นมาใส่ทดแทนได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นที่มาของการค้นคว้าหาทางผลิตกระดูกเทียมที่ทำจากโลหะไทเทเนียม โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ซึ่งจะได้กระดูกเทียมที่มีขนาด และรูปร่างเสมือนกระดูกปรกติเดิมของผู้ป่วยทุกประการ โดยโครงการนี้จะเป็น ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เมติคูลี่ จำกัด และโรงพยาบาลชั้นนำจากหลายสถาบัน ในการผลิตกระดูกทดแทน 100 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการที่มีผู้ป่วย ที่ความประสงค์จะใช้กระดูกทดแทน โดยเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด จะถูกนำ ไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากระดูกทดแทน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยกำหนดวงเงินให้ผู้ป่วยรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปหักลดหย่อนภาษีได้

เทคโนโลยีการผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียม

การผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมทั้ง 100 ชิ้นในโครงการ จะใช้เทคนิคการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ได้กระดูกเทียมที่มีขนาดและรูปร่างเสมือนกระดูกปรกติเดิมของผู้ป่วยทุกประการ โดยวัสดุไทเทเนียมที่ใช้เป็นวัสดุทางแพทย์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานยุโรป (CE marking) นอกจากนั้นกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนดำเนินการภายในห้องสะอาด และได้รับการรับรอง และจดทะเบียนจากองค์การอาหารและยา ให้เป็นสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์

ขั้นตอนการผลิต

 • 3D source from CT scan

  we generate compact 3D files from
  CT scans from any hospital

 • Computerized

  we do 3D computer processing
  to design bespoke prostheses
  individually and accurately

 • Co-design with doctors

  we send the finished designs
  to doctors for approval and/or
  minor corrections for lead-user
  design and convenience

 • 3D Printing

  we perform 3D printing to produce
  anatomical implants for reliable,
  meticulously crafted human bones
  for better lives

อัพเดทความคืบหน้าของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

ผู้สนับสนุนโครงการ